Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline kokkusaamine

Jaga

 

Lühiajaline kokkusaamine

Lühiajalisele kokkusaamisele vähemalt üks kord kuus on õigus nii süüdimõistetul kui ka vahistatul. Kokkusaamine toimub kirjaliku taotluse alusel ning selle kestvuseks on kuni kolm tundi.

Lühiajaline kokkusaamine toimub vangi või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel või kokkusaaja suulise taotluse alusel, kui vang on kokkusaamisega nõus.

Taotlusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood,  sünniaeg ja -koht, aadress, isikuttõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe vangiga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps. Kokkusaamise puhul vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus. Taotlus tuleb allkirjastada ning märkida sellele esitamise kuupäev.

Rahuldatud taotluste alusel koostatakse kokkusaamiste graafik ning kokkusaamise aeg tehakse osalistele teatavaks. Otsus lühiajalise kokkusaamise võimalikkuse kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul.

Kokku võib saada korraga kuni kahe inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv kooskõlastada vanglaga.

Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse vang ja kokkusaaja läbi. Kokkusaamisele tulnud isik peab olema kaine.

Kaasa tuleb võtta isikuttõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust. Samuti tutvustatakse kokkusaamise korda. Kokkusaajal tuleb kokkusaamise ajaks anda vangla hoiule asjad, mis ei ole vangile lubatud. Vang ja kokkusaaja ei või teineteisele asju üle anda.

Kui kokkusaaja keeldub asju hoiule andmast või läbiotsimisest või on ilmsete alkoholi- või narkojoobe nähtudega, siis teda kokkusaamisele ei lubata.

Lühiajalist kokkusaamist ei võimaldata kartserisse paigutatud vangile.

Lühiajalisi kokkusaamisi reguleerivad vangistusseaduse paragrahvid 24 ja 94 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 31–39. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilises Riigi Teatajas.