Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline väljasõit

Jaga

Lühi- ja pikaajalise kokkusaamise kõrval on süüdimõistetud vangil õigus taotleda lühiajalist väljasõitu kuni 21 kalendripäevaks aastas. Vahistatul seda õigust ei ole.

Lühiajalise väljasõidu taotluse võib esitada vang, kes on talle määratud karistusest ära kandnud vähemalt aasta (see nõue ei kehti avavanglas viibiva vangi kohta). Vang, kes kannab karistust esimese astme kuriteo tahtliku toimepanemise eest vähemalt teist korda, peab olema tegelikult ära kandnud vähemalt poole mõistetud karistusajast.

Kui vang soovib minna väljasõidule, tuleb tal esitada taotlus üksuse juhile, kes otsustab väljasõidule lubamise ühe kuu jooksul. Üksuse juhil on õigus keelduda vangi väljasõidule lubamast.

Abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, venna või õe parandamatult raske haiguse või surma või muu erakorralise perekondliku sündmuse korral võib vangla anda vangile loa kuni seitsmepäevaseks väljasõiduks. Erakorralise perekondliku sündmuse puhul toimuva väljasõidu taotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates kolme tööpäeva jooksul.

Koos väljasõidutaotlusega esitab vang ka väljasõiduplaani, kuhu märgib selle, mida ta kavatseb väljasõidu ajal teha ning kuidas on tema tegevused seotud vanglast vabanemise ettevalmistamisega. Erakorralise perekondliku sündmuse puhul toimuva väljasõidu korral ei pea väljasõiduplaani koostama. Pärast naasmist vaadatakse plaan koos inspektori-kontaktisikuga läbi ning hinnatakse väljasõidu tulemusi.

Väljasõidule lubatud vang peab sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise päeval end registreerima kohalikus politseiasutuses, mille aadress on väljasõidutunnistusel. Väljasõidutunnistus on väljasõidu ajal vangi isikut tõendavaks dokumendiks.

Väljasõidult peab naasma õigel ajal ja kainena. Kui vang ei jõua temast mitteoleneval mõjuval põhjusel (nt haigus) kokkulepitud ajaks tagasi vanglasse, peab ta sellest viivitamatult teatama vangla korrapidajale ja hiljem esitama hilinemise asjaolusid tõendavad dokumendid.

Lühiajalise väljasõidu kõik kulud tasub vang. Vanglast eemal viibitud aeg arvestatakse karistuse aja hulka.

Lühiajalist väljasõitu ei ole võimalik taotleda kinnises vanglas eluaegset vangistust kandval vangil ja põgenemiskalduvustega vangil.

Lühiajalist väljasõitu reguleerivad vangistusseaduse § 32 ja § 32 1 ning vangla sisekorraeeskirja §-d 78-89. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teatajas.