Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla isikuandmete töötlemise poliitika

Jaga

Vastutav töötleja
Veebilehe vastutav töötleja on Viru vangla. Meie kontaktandmed on:

Aadress: Ülesõidu 1, Jõhvi 41536
Telefon: 663 7900
Fax: 663 7803
E-post: viruv.info@just.ee
Veebileht: http://www.vangla.ee/et/asutused/viru-vangla

Volitatud töötleja

Veebilehe infotehnoloogiat haldab registrite ja infosüsteemide keskus, mille kontaktandmed on:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lõkke 4, 19081, Tallinn
Telefon:  (+372) 683 7551 
Faks:  (+372) 646 0165
E-post:  rik@just.ee
Veebileht:  www.rik.ee

Siin leheküljel leiate ülevaate, millised andmed saavad teatavaks vastutavale ja volitatud töötlejale ning kolmandatele isikutele:

 • kui külastate meie veebilehte;
 • esitate meile küsimuse, selgitustaotluse, märgukirja;
 • esitate meile kaebuse või teabenõude;
 • kui edastate kinnipeetavale, arestialusele või vahistatule kirja või paki või kui kinnipeetav, arestialune või vahistatu edastab teile kirja või suhtleb teiega telefoni teel;
 • kui soovite lühiajalist kokkusaamist kinnipeetava või vahistatuga või pikaajalist kokkusaamist kinnipeetavaga;
 • kui edastate kinnipeetavale raha;

mis eesmärkidel kogutud andmeid kasutatakse; kui kaua neid säilitatakse ning millised on Teie õigused andmete töötlemise asjus.

Need põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel (v.a. kinnipeetavaga suhtlemises, kokkusaamistes ja raha edastamises) ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

1. Milliseid andmeid kogutakse?

1.1. Veebilehe külastamine

Kui Te üksnes külastate veebilehte, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

 • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), 
 • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,   
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega ning neid avaldatakse üksnes isikustamata kujul. Kogutakse ja säilitatakse andmeid selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutatatakse külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

1.2. Selgitustaotlus, märgukiri või teabenõue

Peate arvestama, et riigiasutuse tegevus on avalik ning mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Selles avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“). Kui väljendate oma pöördumises selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.

Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita tundliku sisuga kirja täispealkirja ega valdkonda, vaid üksnes „Selgitustaotlus“ või „Märgukiri“. Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie pöördumises sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teiega peetud kirjavahetust kasutatakse ka asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud vanglale või volitatud töötlejale selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine teisele asutusele. Teid teavitatakse sellest.

1.3. Kaebus või vaie

Ka kaebust või vaiet esitades peate arvestama, et mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt, teatud juhtudel ka sisu – saada teatavaks ka kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Seal avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Kaebus“ või „Vaie“). Kui väljendate selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.

Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita tundliku sisuga kirja täispealkirja ega valdkonda, vaid üksnes „Kaebus“ või „Vaie“. Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie kaebuse või vaide (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie kaebus või vaie ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie kaebuses sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse kaebuse lahendamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud meile kaebuse või vaide, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine teisele asutusele. Teid teavitatakse sellest.

1.4. Suhtlus kinnipeetava, arestialuse või vahistatuga

Kui edastate kinnipeetavale, arestialusele või vahistatule kirja või paki, siis on meil õigus registreerida teie ees- ja perekonnanimi, aadress ja kirja või paki saatmise aeg.

Kui kinnipeetav, arestialune või vahistatu suhtleb teiega telefoni teel, siis on meil õigus registreerida selle isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav, arestialune või vahistatu helistab, telefoninumber, helistamise aeg ja kõne kestus.

Kui kinnipeetav, arestialune või vahistatu edastab teile kirja, siis on meil õigus registreerida adressaadi ees- ja perekonnanimi või asutuse nimi, kuhu kinnipeetav, arestialune või vahistatu kirjutab, aadress ja kirja saatmise aeg.

1.5. Kokkusaamised

Kui soovite lühiajalist kokkusaamist kinnipeetava või vahistatuga või pikaajalist kokkusaamist kinnipeetavaga, siis tuleb kokkusaamise taotlusse märkida taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood,  sünniaeg ja -koht, aadress, isikut tõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe vangiga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps. Kokkusaamise puhul vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus.

Andmed kinnipeetava, arestialuse või vahistatu suhete, kontaktide, kirjavahetuse ja telefonikõnede ning nende kontrollimise või piiramise kohta kanname volitatud töötlejana vangistusseaduse § 53 lõige 1 punkti 10 kohaselt kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse, kus neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. kanda kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusseaduse §-s 2 nimetatud kriminaalhooldusaluste isikuandmed ühte andmekogusse ja neid töödelda;
 2. anda usaldusväärset teavet isiku vangistuses, eelvangistuses ja aresti kandmisel või kriminaalhooldusel viibimise kohta ning karistuse täideviimise käigu kohta;
 3. pidada arvestust vangistuses, eelvangistuses ja aresti kandmisel või kriminaalhooldusel viibivate isikute üle;
 4. töödelda vanglasse sisenevate ja vanglast väljuvate isikute, sõidukite ja nendega kaasas olevate tehnikavahendite andmeid vanglasse sisenemise lubamise otsustamiseks ning vangla julgeoleku ja korra tagamiseks;
 5. võimaldada vanglateenistusel ja arestimajal oma ülesandeid täites töödelda andmekogusse sisestatavaid ja seal olevaid isikuandmeid kiiresti ja efektiivselt;
 6. võimaldada dokumentide elektroonilist koostamist, säilitamist ning teabe ja dokumentide edastamist ja saamist, sealhulgas andmevahetust teiste andmekogudega;
 7. tagada uuringute, statistiliste ülevaadete ja kriminaalpoliitiliste otsuste tegemiseks teabe süstematiseeritud kogumine;
 8. võimaldada järelevalve teostamine vanglate ja arestimajade üle;
 9. koondada teavet vangla julgeoleku ja korra tagamiseks;
 10. koondada teavet jälitusmenetluse ja sellega seotud isikute kohta.

Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu vastutav töötleja on justiitsministeerium, mille kontaktandmed on:

Justiitsministeerium
Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn
Telefon: (+372) 6 208 100 
Faks: (+372) 6 208 109
E-post: info@just.ee
Veebileht: www.just.ee

1.6. Raha edastamine

Kui soovite saata kinnipeetavale raha, tuleb see üle kanda rahandusministeeriumi arveldusarvele pangas. Maksekorraldusse tuleb märkida selgituseks kindlasti kinni peetava isiku ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta.

Andmed ülekande osaliste kohta (ülekande teinud isiku nimi; kontonumber; viitenumber; selgitus) kanname volitatud töötlejana vangistusseaduse § 441 lg 1 kohaselt kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi, mis on vangistuses ja eelvangistuses viibivate isikute rahaliste vahendite arvestamiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärgiks on:

 1. tagada ülevaade kinnipeetavate ja vahistatute isikuarvele laekuvatest summadest;
 2. pidada arvestust kinnipeetavate ja vahistatute vastu esitatud nõuete täitmise üle;
 3. tagada kriminaalpoliitiliste otsuste tegemiseks vajaliku statistika kogumine;
 4. võimaldada andmete ja dokumentide elektroonilist edastamist.

Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemi vastutavaks töötlejaks on justiitsministeerium, mille kontaktandmed on:

Justiitsministeerium
Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn
Telefon: (+372) 6 208 100 
Faks: (+372) 6 208 109
E-post: info@just.ee
Veebileht: www.just.ee

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Punktis 1.1 nimetatud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Punktis 1.2. ja 1.3. nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat alates pöördumise esitamisest. Pärast säilitustähtaja möödumist andmed kustutatakse ja dokumendid hävitatakse.

Punktis 1.4. ja 1.5. nimetatud andmeid säilitatakse sama kaua, kui säilitatakse kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogusse kinnipeetava, vahistatu, arestialuse ja kriminaalhooldusaluse kohta kogutud andmeid. Andmed arhiveeritakse järgmistel juhtudel: 

 1. isik on surnud; 
 2. väärteo eest mõistetud aresti kandmisest on möödunud üks aasta; 3) tähtajalisest vangistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest või üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat või kaks aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine; 
 3. alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat või kolm aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine; 
 4. viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat või viis aastat juhul, kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine; 
 5. üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat; 
 6. pärast kohtuotsuse jõustumist eelvangistuse kandmise korral, kui isik mõistetakse õigeks või teda karistatakse rahalise karistusega.

Arhiivis olevad andmed kustutatakse väärteo eest mõistetud aresti korral, kui andmete arhiveerimisest on möödunud kümme aastat ja kuriteo eest mõistetud karistuse korral viiskümmend aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates. Andmete arhiveerimise ja kustutamise tähtaja kulgemine katkeb, kui isik asub kandma vangistust, eelvangistust, aresti või ta määratakse kriminaalhooldusele. Sellisel juhul aktiveeritakse arhiveeritud andmed ja jätkatakse uute andmete kogumist

Punktis 1.6.nimetatud andmeid säilitatakse seitse aastat kinnipeetava vabanemisest või surmast arvates. Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

3. Kellele võib teie andmeid edastada?

3.1. Kellele võib veebilehe külastamise andmeid edastada?

Punktides 1.1., 1.2. ja 1.3. nimetatud andmeid võib lisaks punktides 1.1., 1.2. ja 1.3. nimetatud juhtudele, edastada üksnes kolmandale isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Punktis 1.4., 1.5. ja 1.6. nimetatud andmetele on juurdepääs andmekogu vastutava ja volitatud töötleja ametnikel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ja viisil. Kolmandatele isikutele edastatakse punktis 1.4., 1.5. ja 1.6. nimetatud andmeid üksnes seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks ning selleks vajalikus mahus vangiregistri põhimääruses nimetatud isikutele või andmekogudele. Andmeid võib edastada ka teise riiki seaduse, välislepingu või muu Eesti jaoks siduva rahvusvahelise kohustuse täitmiseks üksnes juhul, kui neid kasutatakse seadusega kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ning kooskõlas andmete töötlemise ja andmekogusse kandmise eesmärgiga. Andmekogu vastutav töötleja võib õigusaktis sätestatud juhul väljastada vangiregistri andmeid statistilisel eesmärgil kasutamiseks. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

4. Millised õigused on Teil kogutud andmete asjus?

Õigus oma andmetega tutvuda.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest).

Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, võite nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Loetletud õigusi tohib piirata ja Teie taotluse tohib rahuldamata jätta, kui taotluse rahuldamine võib

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.