Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse väärtused

Jaga

Toetavus

 1. Tulemused sõltuvad minust ja minu panusest meeskonda.
 2. Otsin võimalusi koostööks. Pakun välja ühiseid lahendusi ja arvestan teistega.
 3. Kujundan oma käitumisega positiivset tööõhkkonda.
 4. Suhtlen lugupidavalt kõikide inimestega.
 5. Märkan, hoolin ja aitan.
 6. Hindan kolleegide panust ja tunnustan neid.

Teotahe

 1. Arendan ennast teadlikult nii tööalaselt kui inimesena - organisatsiooni areng algab minust endast.
 2. Pühendun seatud eesmärkidele ning viin asjad  lõpuni.
 3. Vastutan oma sõnade ja tegude eest.
 4. Olen avatud uutele ideedele ja  muutustele, vajadusel võtan initsiatiivi.

Julgus

 1. Avaldan oma arvamust ka siis, kui see erineb teiste omast.
 2. Sekkun, kui olukord seda nõuab.
 3. Tunnistan oma vigu ja õpin nendest.
 4. Küsin vajadusel abi.

Ustavus

 1. Olen lojaalne riigile kui oma tööandjale ning ei lähe tema huvidega vastuollu ka siis, kui need ei ühti minu isiklike, lähikondsete või töökaaslaste huvidega.
 2. Olen valmis kaitsma oma riiki ja tema põhiseaduslikku korda.