Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Keelatud esemete ja ainete loetelu

Jaga

Keelatud esemete ja ainete loetelu
Tallinna Vangla direktori
31.01.2013.a käskkiri nr 20

Vangistusseaduse § 105 lg 3 ja justiitsministri 06.12.2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus“ § 3 lg 2 p 7 alusel:

 1. Keelan Tallinna Vanglas viibivatel kinni peetavatel isikutel alljärgnevate esemete ja ainete omamise vanglas.

  1.1 Toidu- ja maitseained; taimsed tooted; vedelad, tahked ja pulbrilised ained; tubakatooted, närimiskummid ning hügieenivahendid, sealhulgas tualettpaber, salvrätikud, hügieenisidemed, seebid, mis ei ole vanglateenistuse poolt väljastatud või vanglas asuvast kauplusest ostetud. Vedelad ained hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning survestatud mahutite sisu.

  Põhjendused:

  Vedelad ained hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid segusid ning survestatud mahutite sisu, mille all on silmas peetud muuhulgas igasuguseid kreeme, geele, ¹ampoone jm. Tahkete ainete all on silmas peetud muuhulgas pulkdeodorante, seepe jm. Seesuguste esemete keelamine on vajalik vangla julgeoleku tagamiseks, kuna nende esemete ja ainete läbiotsimine on kas raskendatud või teatud juhtudel isegi teostamatu. Näiteks võib olla tavasigarettidesse keeratud ka kanepitubakas, läbipaistmatusse vedelikku sisaldavasse pudelisse on võimalik kileümbrises peita alkoholi, narkootikume ning muid keelatud esemeid ja aineid. Kuigi vanglal on võimalik kõnealused esemed nii läbi valgustada, manuaalselt läbi otsida kui ka lasta narkokoeral üle kontrollida, siis see ei taga, et kõik keelatud esemed ja aineid ka üles leitakse. Näiteks vorsti sisse peidetud narkootilist ainet ei pruugi narkokoer ära tunda, samuti ei pruugita seda leida manuaalse läbiotsimise tulemusena ning läbivalgustamine ei aita sellisel juhul samuti. Isegi kui toiduaine tundub visuaalsel vaatlusel olema originaalpakendis, siis ei tähenda see, et sinna ei võiks olla peidetud keelatud esemeid või et pakendi sisu ei ole asendatud mõne muu ainega. Vanglal ei ole võimalik saata kõiki aineid ekspertiisi, et kindlaks teha, kas tegemist on pakendi originaalsisuga või keelatud ainega.

  Lisaks sellele, et toiduainete põhjalikul läbiotsimisel on küsitav hügieeninõuete täitmine, säilib oht, et posti teel saadetud toiduained võivad rikneda. Nimelt tuleneb VSkE § 50 lg-st 1, et kirisaadetised tuleb kinnipeetavatele kätte anda seitsme tööpäeva jooksul. Osade toiduainete realiseerimisaeg on väiksem kui seitse tööpäeva ning vanglal ei ole võimalik tagada kirisaadetistes saadetavate toiduainete säilimist, kuna vangla ei tea, mida kirisaadetis sisaldab, ning lisaks puuduvad vanglal kirisaadetistes saadetavate toiduainete säilitamise tingimused (sobiva temperatuuriga külmkambrid). Riknenud ainete vangla territooriumil hoidmine seab ohtu nii vanglatöötajate kui ka kinnipeetavate tervise, mistõttu on ohus ka vangla üldine julgeolek. Elementaarsete hügieeninõuete eiramine soodustab haiguste ja parasiitide levikut ning mürgituste teket. Oluline on siinjuures rõhutada, et sigarette, toiduaineid, hügieenitarbeid jne on kinnipeetavatel võimalik osta vanglateenistuse vahendusel kauplusest ning vaid sellisel juhul on tagatud, et kinnipeetavateni ei satu kõnealuses punktis nimetatud esemetega keelatud aineid või esemeid. Seejuures on vangla poest kaupa ostes tagatud, et kaup jõuab kinnipeetavani söömiskõlblikuna. Samuti tuleb siinjuures arvestada, et vangla toitlustab kinnipeetavaid kolm korda päevas ning puudustkannatavatele isikutele väljastatakse ka hügieenitarbeid. Kuna kinnipeetavatel on võimalik kõnealuses punktis nimetatud esemeid soetada vangla vahendusel kauplusest, vangla toitlustab kinnipeetavaid ning väljastab puudustkannatavatele kinnipeetavatele ka ise hügieenitarbeid, siis ei saa kõnealune piirang rikkuda kinnipeetavate õigusi.

  WC-paberi, salvrätikute, puhastuslappide, -käsnade jms läbiotsimine vanglasse saabumisel tekitab hügieeniriske ja on ebaproportsionaalselt ressursse nõudev. Nimelt tuleks iga salvrätik, WC-paberi rull ja puhastuslapp lahti harutada, et näha, kas paberi kihtide vahele ei ole midagi peidetud. Samuti tuleb põhjalikult läbi otsida igasugused käsnad ja lapid. Seesugune tegevus on aga väga ajamahukas ning toimingu sooritamisel on küsitav hügieeninõuete täitmine. Tualettpaberit, salvrätikuid, pesukäsnasid, -lappe ja muud vajalikku on kinnipeetavatel võimalik soetada vanglateenistuse vahendusel kauplusest. Puudust kannatavatele isikutele väljastab tualettpaberi ning koristusvahendid vangla. Seega ei saa kõnealune piirang rikkuda isikute õigusi.

  1.2 Ravimid (k.a ravitaimed, vitamiinid, mineraalained, toidulisandid, spordijoogid ja nende valmistamiseks mõeldud ained jne), välja arvatud vanglateenistuse tervishoiutöötaja ettekirjutusel.

  Põhjendused:

  VSkE keelab vaid retseptiravimid, ent kuna kontrollimatu ravimite või ainete tarvitamine seab ohtu nii isikute elu ja tervise kui ka vangla üldise julgeoleku, siis tuleb keelata ka muud ained, mille kontrollimatu tarvitamine võib organismile avaldada negatiivset mõju. VangS § 52 lg 2 kohaselt on vanglale pandud vastutus kinnipeetava isiku tervise eest (jälgida, ravida, suunata vajadusel eriarstiabi osutaja juurde). Kinnipeetavate isikute tervisliku olukorra hindamise ja ravi ning ravimite määramise pädevus on antud vangla meditsiiniosakonnale. Kontrollimatu ravimite, toidulisandite jm kõnealuses punktis nimetatud ainete tarbimise puhul muutub meditsiiniosakonna töö kinnipeetavate ravimisel oluliselt keerulisemaks, kuna meditsiiniosakonnal puudub ülevaade ja võimalus tuvastada, milliseid kõnealuses punktis nimetatud aineid ja kui palju on kinnipeetav tarbinud.

  Ravimite kambris hoiustamine ja nende kontrollimatu kasutamine ohustab nii kinnipeetava tervist (üledoseerimine võib kaasa tuua surma, pöördumatu ajukahjustuse vms), kui ka seab ohtu vangla julgeoleku (liigse ravimite tarvitamise tulemusena ei pruugi kinnipeetav aduda ümbritsevat ega alluda vanglaametnike korraldustele, samuti võib käituda ettearvamatult, kujutades endast ohtu kõigile vanglas viibivatele isikutele). Seega on oluline jälgida, et kinnipeetav ravimite manustamisest kõrvale ei hoiaks, st et ta ei koguks arsti väljastatud ravimeid suuremas koguses tarvitamise või „kokteili” kokkusegamise eesmärgil. Vangla väljastatud ravimeid on kinnipeetaval keelatud kambrisse koguda ning tablettide viivitamatut manustamist kontrollivad ametnikud.

  Samuti on problemaatilised energiajoogid, mis on tugevalt ergutava toimega ning võivad kontrollimatul tarbimisel kaasa tuua tervisekahjustuse või koguni isiku surma, ning spordijoogid, mis on samuti organismi stimuleeriva toimega. Lisaks puudub vanglal võimalus operatiivselt tuvastada, kas kinnipeetavate isikute enda soetatud või väljapoolt saadetud ravimi, vitamiinide, toidulisandite, ravimtaimede, spordijookide, -pulbrite vms pakendites on see aine, mis seal väidetakse olevat. Saadetud ained võivad olla segatud narkootiliste või psühhotroopsete ainetega ning vanglal puudub ülevaade selliselt soetatud ravimite koostise ja kvaliteedi kohta. Narkootiliste ainete tarbimine vanglas on suureks ohuks vangla julgeolekule.

  1.3 Televiisorid diagonaaliga üle 48 cm (19”). Elektriseadmed, mille võimsus ületab 1 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel olnud isikul kaasas. Signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, v.a vanglateenistuse loal väljastatud või vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud raadio ja televiisor. Veekeetjad ja -filtrid, mis ei ole ostetud vanglas asuvast kauplusest. Mänguasjad, mängud (sealhulgas lauamängud ja pusled) v.a doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud.

  Põhjendused:

  Televiisor on oma olemuselt vangla julgeolekut ohustav ese. Nimelt on sellesse võimalik peita keelatud esemeid ning samuti takistab kambris paiknev televiisor järelevalve teostamist. Kuna televiisor on kinnipeetavate jaoks vajalik seade, siis selle ärakeelamine ei ole mõistlik. Mida suurem on aga televiisor, seda rohkem see järelevalve teostamist segab ning seda ajamahukam on seda läbi otsida. Samas tagab ka väikese ekraaniga televiisor kinnipeetavale võimaluse telesaateid jälgida ning täidab oma eesmärgi. Seega suure ekraaniga televiisorist saadav kasu ei ületaks oluliselt väikesemast saadavat kasu, kuid suur televiisor seaks oluliselt rohkem ohtu vangla julgeoleku.

  Vangla elektrisüsteemi iseärasustest tulenevalt võib üle 1 kW elektriseadmete kasutamine kaasa tuua ülekoormuse elektrisüsteemile, mis omakorda ohustab vangla üldist julgeolekut. Kuna kinnipeetavad kannavad oma karistust reaalsetes, müüridega piiritletud hoonetes, ning nende liikumine on piiratud, kujutab hoonete elektrisüsteemi rike olulist riski kinnipeetavate ja vanglateenistujate elule ja tervisele. Nii veekeetjaid, telereid kui ka muid elektriseadmed, mida kinnipeetavatel on vaja kasutada, valmistatakse ka alla 1 kW võimsusega, mistõttu ei riku piirang kinnipeetavate õigusi rohkem, kui piirangust saadav kasu kaasa toob. Elektriseadmed tuleb soetada vangla vahendusel mitmel põhjusel. Nimelt elektriseadmed, mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel, võivad ohustada vangla julgeolekut, kuna vanglateenistusel puudub usaldusväärne teave seadme päritolu kohta ning vanglateenistus ei saa seadet kahjustamata kontrollida esemesiseseid peidikuid, mis võib kaasa tuua olukorra, kus vangla territooriumile toimetatakse keelatud aineid ja esemeid. Vanglas lubatud elektriseadme põhjalikuks kontrolliks võib olla vaja neid avada. Kuna vanglal puudub vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kellel oleks õigus elektriseadme, sh arvuti garantiiajal (või muul ajal) seda avada. Seega võidakse oskamatusest elektriseade sootuks ära rikkuda. Kui elektriseadme avab garantiiajal selleks mittevolitatud isik, ei kehti üldjuhul enam seadmele antud garantiitähtaeg. Kuna kinnipeetaval on vajalikke elektriseadmeid võimalik soetada vanglateenistuse vahendusel ning neid vanglasse saabumisel kaasa võtta, siis ei riku kõnealune piirang kinnipeetavate õigusi.

  Kuna mänguasjade ja mängu osade sisse on võimalik peita keelatud esemeid ja aineid, mida on keeruline avastada, siis on tegemist vangla julgeolekut ohustavate esemetega. Samuti tuleks üldjuhul mängud ja mänguasjad läbiotsimise käigus lõhkuda, sest vastupidisel juhul ei oleks neid võimalik läbi otsida. Samuti on pusledel väga palju osi ning selleks, et veenduda, et ühegi osa taha või sisse ei oleks midagi peidetud, tuleb kõik tükid eraldi läbi vaadata. Selleks, et kinnipeetavate õigused ei saaks kõnealuse piiranguga kahjustatud on isikutel võimalik teatud lauamänge soetada vangla vahendusel ning neid vanglasse saabumisel kaasa võtta.

  1.4 Perioodika ja selle väljalõiked, ristsõnaraamatud, kataloogid jm sarnased esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud, v.a vahistatutele pakiga saadetud perioodika.

  Põhjendused:

  Nimetatud esemete keelamine on vajalik vangla julgeoleku tagamiseks, kuna nende läbiotsimine on raskendatud. Vanglas viibib kinnipeetavaid isikuid, kellel on diagnoositud narkosõltuvus ning kes seetõttu üritavad leida erinevaid viise, kuidas toimetada vanglasse narkootilisi aineid. Ajalehtede, ajakirjade ja muu kirjanduse lehtede vahele on võimalik kleepida keelatud aineid ning sellest tulenevalt oleks vaja iga lehekülge eraldi kontrollida, mis on aja- ja töömahukas. Samuti ei pruugi lehele kleebitud aine olla visuaalselt tuvastatav ning seega on võimalik keelatud aine sattumine vanglasse. Narkootiliste ainete sattumine vangla territooriumile seab otseselt ohtu vangla julgeoleku.

  Oluline on siinjuures rõhutada, et VangS § 30 lg 2 kohaselt on kinnipeetavatel võimalik tellida mõistlikus koguses perioodilisi väljaandeid vanglateenistuse vahendusel, mis tagab selle, et vanglasse ei satu ajalehtede, ajakirjade või muu kirjanduse vahel keelatud aineid. Samuti võimaldatakse VangS § 30 lg 1 kohaselt kinnipeetavale vanglas võimalus lugeda üleriigilisi päevalehti ning ajakirju. Lisaks on kinnipeetavatel võimalik vanglas jälgida nii raadio- kui ka telesaateid, mille vahendusel on kinnipeetavatel võimalik olla kursis päevakajaliste uudistega, ning külastada raamatukogu.

  1.5 Riideesemed ja jalanõud, mida ei ole väljastanud vanglateenistus või ei ole ostetud vanglas asuvast kauplusest, v.a vahistatule pakiga saabunud esemed;

  Põhjendused:

  Nii riideesemete taskutesse ja õmbluste vahele kui ka jalatsite taldadesse, kontsadesse jm on võimalik peita keelatud aineid ja esemeid, mida vanglaametnikul on raske avastada. Samuti on võimalik riideid immutada narkootilise vedelikuga, mida vanglateenistuse ametnikud ei pruugi avastada. Kinnipeetaval on kohustus kanda vanglariietust ning neid esemed, mida vangla kinnipeetavale ei anna, on kinnipeetaval võimalik soetada vanglateenistuse vahendusel. Puudustkannatavale kinnipeetavale väljastatakse vajalikud riideesemed ja jalatsid humanitaarabi korras. Riideesemeid ja jalatseid lubatakse pakiga saada vahistatutele. Vahistatud kannavad kambris oma riideid ning neile on õigusaktidega lubatud saata pakke piiratud koguses, sh riideid (üks pakk kahe kuu jooksul). Kuna vahistatud reeglina omavahel kokku ei puutu, siis on ka keelatud esemete ja ainete levik piiratud.

  1.6 Kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid, kontoritehnika v.a järgmised esemed:

  1. vangla vahendusel soetatud esemed,
  2. koolist väljastatud esemed,
  3. vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud,
  4. töötav sinine pastapliiats (kuni 5 tk),
  5. vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud,
  6. värvipliiats (kuni 12 tk),
  7. läbipaistvate pehmete kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi ega kummipaelu,
  8. vangla väljastatud kalkulaator õppetöös osalevale kinnipeetavale.

   

  Põhjendused:

  Selliste esemete keelamine on vajalik vangla julgeoleku tagamiseks, kuna nende läbiotsimine on kas raskendatud või teatud juhtudel isegi teostamatu. Kuna vanglas viibib kinni peetavaid isikuid, kellel on diagnoositud narkosõltuvus, siis püüavad nad erinevaid viise kasutades toimetada vanglasse narkootilisi aineid. Sagedased on juhud, kui narkootilisi aineid püütakse vangla territooriumile toimetada erinevate pliiatsite (vilt-, harilikud-, geelpliiatsid jne) või värvide sees ning sellest tulenevalt oleks vajalik iga pliiatsi või värvituubi eraldi kontrollimine, mis on aja- ja töömahukas. Samuti ei ole võimalik alati teenistuskoeral tuvastada värvide sisse peidetud narkootilist ainet, kuna erinevad tugevad lõhnad on segatud. Lisaks kasutatakse geelpliiatsite geeli tätoveeringute valmistamiseks, mis on vanglas keelatud tegevus. Keelatud aine sattumine vangla territooriumile seab otseselt ohtu vangla julgeoleku.

  1.7 Toiteallikas, v.a patarei, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel ning märkmikud, muusikaga (õnnitlus)kaart, pildiraam ja fotoalbumid, mis on saadetud väljastpoolt vanglat.

  Põhjendused

  Patareide keelamine on vajalik vangla julgeoleku tagamiseks, kuna nende läbiotsimine on kas raskendatud või teatud juhtudel isegi teostamatu. Patareisid on võimalik lahti võtta ning nendesse peita keelatud aineid. Samas peab ka vanglateenistus patareide kontrollimiseks need avama, mistõttu nad muutuvad kasutuskõlbmatuks.

  Fotoalbumi taskute ja kaante või märkmiku vahele on võimalik peita erinevaid keelatud esemeid (sim-kaardid, pulbrilised ained), mida vanglaametnikul on raske avastada. Vanglateenistuse ametnikul ei ole võimalik fotoalbumi kaasi või taskuid kontrollida neid avamata, kuid sellisel juhul võib juhtuda, et lõhutakse kaaned ja taskud ning albumit ei ole võimalik kasutada. Märkmikulehtede vahele on võimalik kleepida keelatud aineid ning sellest tulenevalt oleks vajalik iga lehekülje eraldi kontrollimine, mis on aja- ja töömahukas. Samuti ei pruugi lehele kleebitud aine olla visuaalselt tuvastatav ning seega on võimalik keelatud aine sattumine vanglasse. Kleebitavate kaunistuste sisse ja peale on võimalik kleepida narkootilisi aineid, mille avastamine võib olla raskendatud. Kuna kaunistused on läikivad, siis võib visuaalsel vaatlusel osutuda võimatuks narkootilise aine avastamine kaunistustelt. Narkootiliste ainete sattumine vangla territooriumile seab otseselt ohtu vangla julgeoleku.

  1.8 Juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a vanglateenistuse poolt või loal väljastatud esemed.

   

  Põhjendused:

  Nimetatud esemed ohustavad inimese ja vangla julgeolekut. Samuti ei ole punktis nimetatud esemed ohtlikud pelgalt seetõttu, et nendega on võimalik tekitada vigastusi, vaid ka sellepärast, et neid saab kasutada (sh ka lühikesi nööre, paelu jm) riputuskonksude või aasade valmistamiseks, millega on võimalik keelatud esemeid peita.

  1.9 Isevalmistatud esemed. Keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a järgmised esemed:

  • vangla vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud käekell,
  • kuni 8 cm pikkune ilma küüneviilita küünelõikur,
  • plastümbrisega taskupeegel, läbimõõduga kuni 10 cm,
  • loa alusel väljastatud elektriseade (pardel või epilaator),
  • patareideta raseerija,
  • muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed.

   

  Põhjendused:

  Isevalmistatud esemed võivad ohustada vangla julgeolekut erinevatel põhjustel. Nimelt on esemete valmistamisel võimalik nendesse peita keelatud esemeid ja aineid, mida ei ole võimalik ilma eset lõhkumata avastada.

  Arvestades nimetatud materjalidest valmistatud esemete või eseme osade raskust, tugevust, vastupidavust või nendest materjalidest valmistatud esemete purunemisel saadavate kildude teravust, siis sobivad need eriti hästi vangla vara kahjustamiseks (nt seinade kraapimiseks, akende lõhkumiseks jne), vigastuste tekitamiseks (nt vihmavari või taskulamp hoobi andmiseks, killud lõikamiseks, tugev metallist ese hoobi andmiseks jne), seavad ohtu vangla julgeoleku.

  1.10 Narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, sellist ainet sisaldav segu ja loodussaadus ning narkootilise- või psühhotroopse ainega immutatud ese või aine.

  Põhjendused:

  Narkootilised, psühhotroopsed ja muud uimastava või tugeva toimega ained on oma olemuselt inimese tervisele ohtlikud ning neid aineid tarbides ei ole inimene enam võimeline oma käitumist ning arusaama adekvaatselt hindama (kinnipeetav ei suuda aduda ümbritsevat ega alluda vanglaametnike korraldustele, samuti võib seesuguste ainete tarvitaja käituda ettearvamatult). Samuti võib ainete liigsel manustamise tulemuseks olla üledoos ning tervisekahjustused.

  1.11 Erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik üheselt tuvastada.

  Põhjendused:

  Kuna VSkE § 641 punkti 7 kohaselt on alkohol ja alkoholi sisaldavad ained keelatud, siis valmistavad kinnipeetavad kambrites tihtipeale segu, millest lõpp-produktina soovitakse saada alkoholi sisaldavat vedelikku. Alkoholi sisaldav vedelik on ohuks vangla julgeolekule, sest põhjustab joovet. Joobes kinnipeetav ei ole aga suuteline adekvaatselt hindama enda ümber toimuvat. Toiduainete seesugune käitlemine (nt kääritamine) seab aga ohtu vanglas viibivate isikute elu ja tervise, sest elementaarsete hügieeninõuete eiramine soodustab haiguste levikut, mürgituste teket ning parasiitide levikut.

  1.12 Meditsiiniline abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade, v.a vangla arsti ettekirjutusel. Liikumise abivahend, v.a vangla arsti lubatud või väljastatud.

  Põhjendused:

  Kõnealuses punktis nimetatud esemed seavad ohtu vangla julgeoleku ning võivad ohustada ka isiku elu ja tervist. Kinnipeetavate tervisliku olukorra hindamise ja ravi ning ravimite määramise pädevus on antud vangla meditsiiniosakonnale. Kontrollimatu meditsiiniliste abivahendite kasutamine pärsib meditsiiniosakonna tööd isikute ravimisel, kuna meditsiiniosakonnal puudub ülevaade ja võimalus tuvastada, missuguseid abivahendeid on kinnipeetav kasutanud. Samuti on meditsiinilistesse abivahenditesse reeglina väga hõlbus peita keelatud esemeid, mistõttu tuleb abivahendite kasutamist võimaldada ainult nendele kinnipeetavatele, kellel on selleks ka reaalne vajadus. Lisaks võivad meditsiinilised abivahendid sobida ka kaaskinnipeetavate või ametnike ründamiseks

  1.13 Aroomi eritav aine ja ese, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud hügieenitarbed ja puhastusvahendid.

  Põhjendused:

  Aroomi eritavate ainete ja esemetega (nt viiruk) saab varjata narkootikumide kasutamise ja suitsetamise jälgi, mis seab ohtu vangla julgeoleku. Samuti on reaalne oht, et tugevatoimelised lõhnaained (nt lõhnakuusk) põhjustavad vanglas viibivatel isikutel allergilisi reaktsioone, mistõttu satub ohtu nende isikute elu ja tervis. Kinnipeetavate õigusi kõnealuses punktis keelatud esemete keelamisega ei rikuta, sest hädavajalikke esemeid nt pesemistarbeid, on kinnipeetavatel võimalik soetada vangla kauplusest ning puudust kannatavatele kinnipeetavatele väljastab hügieenitarbed vangla.

  1.14 Kondoomid, v.a vanglateenistuse väljastatud.

  Põhjendused:

  Kondoomide omamine kambris seab ohtu vangla julgeoleku (kondoomi kasutades saab peita keelatud esemeid kehaõõnsustesse, WC-poti loputuskasti jne) ning sobib vangla vara kahjustamiseks (WC-potti visatud kondoom võib tekitada ulatusliku ummistuse). Kuna aga vangla väljastab vajadusel kinnipeetavatele ise kondoome, siis ei riku kõnealune piirang kinnipeetavate õigusi.

  1.15 Elektrooniline sigaret, tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese. Elektrihambahari, patareidega raseerija, juukselõikusmasin jm sarnased seadmed, mida on lihtne kohandada tätoveerimisaparaadiks, v.a epilaator või pardel.

  Põhjendused:

  Elektroonilise sigareti näol on tegemist elektroonilise seadmega, mis koosneb akust, kapslist (padrun), automaiserist (aurustaja) ja akulaadijast. Terviseameti andmetel käsitletakse elektroonilist sigaretti juhul, kui selle kapsel ei sisalda nikotiini (nn 0-kapsel), elektroonilise (meditsiini)seadmena. Juhul, kui elektroonilisse sigaretti paigaldatud kapsel sisaldab nikotiini, siis käsitletakse seda ravimina. Meditsiiniseadmed ja ravimid, mis ei ole väljastatud või määratud vanglateenistuse poolt, on kinnipeetavatele keelatud. Vanglal puuduvad võimalused kontrollida, mida konkreetselt kapsel sisaldab, seega võivad elektroonilise sigaretiga vanglasse sattuda keelatud ained, mis seavad ohtu vangla üldise julgeoleku. Ka on selle osadest võimalik valmistada tätoveerimisaparaat.

  Julgeolekukaalutlustel on vanglas tätoveerimine keelatud. Esiteks puuduvad vanglas ohutuks tätoveerimiseks vajalikud tingimused, seadmed ja muu vajaminev. Desinfitseerimisvahendite puudus, ebahügieenilistes tingimustes tätoveerimine, korduvalt sama nõela kasutamine ja HIV positiivsete jm haigust põdevate kinnipeetavate viibimine vanglas soodustaks HIV-i jm haiguste levikut kinnipeetavate seas.

  1.16 Esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms kinnikatmist.

  Põhjendused

  Esemed, mis on oma eesmärgilt mõeldud ruumi dekoreerimiseks, sisustamiseks ja pindade kinnikatmiseks (sh seinavaibad, -kalendrid, linikud, kleebised, plakatid jne) seavad ohtu vangla julgeoleku. Nimelt on seinte jm pindade kinnikatmine vanglas keelatud, sest see takistab visuaalse järelevalve teostamist ning raskendab läbiotsimist (dekoratsioonide, kunstlillede jm vahele on võimalik peita keelatud esemeid ja aineid, mida on keeruline avastada, samuti saab kõnealuses punktis nimetatud esemeid kasutada peidikute varjamiseks jne). Seega ei ole isikul kõnealuseid esemeid võimalik vanglas eesmärgipäraselt kasutada. Esemete lubamine, mida ei ole kambris võimalik kasutada eesmärgipäraselt, koormab aga asjatult kambrit ning takistab läbiotsimist.

  1.17 Mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest osa on eemaldatud.

  Põhjendused

  Kõnealuses punktis nimetatud esemed seavad ohtu vangla julgeoleku ning võivad ohustada isikute elu ja tervist. Iseparandatud elektriseadmete puhul ei saa olla kindel nende töökvaliteedis ning ebakvaliteetsete elektriseadmete ühendamine vangla vooluvõrku võib kaasa tuua lühised ja elektrikatkestused. Kuna kinnipeetavad kannavad oma karistust reaalsetes, müüridega piiritletud hoonetes, ning nende liikumine on piiratud, kujutab hoonete elektrisüsteemi rike olulist riski kinnipeetavate ja vanglateenistujate elule ja tervisele.

  1.18 Arvuti ja muu seade, millega on võimalik saada või mida modifitseerides on võimalik saada Internetiühendus. Andmekandja ja selle lugeja, v.a paber. Digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool.

  Põhjendused

  Kinnipeetavatele on interneti kasutamine vanglas keelatud (v.a spetsiaalsetes kohandatud arvutites õigusaktide ja kohtulahenditega tutvumiseks), sest kontrollimatu interneti kasutamine ei sea ohtu mitte ainult vangla julgeolekut, vaid ka väljaspool vanglat viibivate isikute julgeoleku.

  Erinevad andmekandjad on mitmeti ohtlikud. CD-d ja DVD-d on teravate servaga ning neid on võimalik kasutada lõikerelvana endale või teistele vigastuste tekitamiseks (seavad ohtu isikute elu ja tervise). VHS- ja audiokassettide sees on kilejas lint, mida on samuti võimalik kasutada ründerelvana. Mälupulgale on võimalik salvestada vanglas keelatud teoseid. Selleks, et kinnipeetavad saaksid andmekandjaid kasutada, on vanglal eelnevalt vaja veenduda, et andmekandjad ei sisaldaks vägivalda, rassismi, vihkamist ega pornograafilisi vms vangla julgeolekut ohustavaid teoseid. Sellise veendumise tagab ainult põhjalik kontroll. Põhjalik andmekandja läbikuulamine või vaatamine on ebamõistlikult suure ajakuluga toiming ning nõuab täiendava tööjõu rakendamist ja segab suuresti vanglateenistuse ametnike põhitööd.

  1.19 Kandekott, kohver, karp, kast, kann, plastikalus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese, v.a järgmised esemed:

  • vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott,
  • viis kilekotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks,
  • kuni viis läbipaistvat plastsäilituskarpi. Karpide kogumaht ei tohi ületada viite liitrit;

   

  Põhjendused

  Nimetatud esemete keelamise eesmärk on tagada vangla üldine julgeolek. Kõnealuses punktis sätestatud esemed seaksid ohtu vangla julgeoleku. Kui kinnipeetavate asjad on kottides, kohvrites, karpides või kastides, siis on vanglateenistuse ametnikel raske kambreid efektiivselt jälgida ja läbi otsida. Nimelt on kotid sageli mitmekordsete õmbluste, voltide, taskutega, mitmekordse või tugevdatud põhjaga jne. Seesugustesse kottidesse ja kohvritesse on eriti hõlbus peita keelatud esemeid ja aineid. Samuti võivad karpidel olla mitmekordsed põhjad, topeltseinad jne. Selliste esemete igakülgne kontrollimine ning neis hoitavate esemete igakülgne kontrollimine on aeganõudev ja keerukas, mistõttu on takistatud läbiotsimiste kiire ja efektiivne teostamine.

  1.20 Vihmavari, kaal, riidepuu, kell, v.a käekell, päikeseprillid, v.a vangla arsti ettekirjutusel, silmaklapid; kõrvatropid ja –klapid, üle ühe komplekti palvehelmeste, relvamakett või –imitatsioon.

  Põhjendused

  Vihmavarju kasutamine seab ohtu vangla julgeoleku ja on ohuks isikute elule ja tervisele. Kui kinnipeetavad kasutaksid vihmavarje, siis ei oleks võimalik neid operatiivselt tuvastada (eriti kaameratega). Lisaks sellele on vihmavarju võimalik kasutada ründerelvana. Samuti sisaldavad vihmavarjud reeglina traati, mida kinnipeetavad kasutavad nt veekeeduseadmete ehitamiseks. Kuna jalutusboksides ja -hoovides on katusealused, mille all on kinnipeetavatel võimalik vihmaga seista, siis ei saa vihmavarje pidada vanglas hädavajalikeks esemeteks, mistõttu nende keelamine ei saa rikkuda kinnipeetavate õigusi.

  Kaalu sisse on võimalik peita keelatud aineid ja esemeid, mida vanglaametnikul on raske avastada. Samuti on kaalu seest võimalik saada erinevaid osi, millest ise valmistada seadmeid (veekeetja, tätoveerimisaparaat).

  Riidepuu on keelatud, sest nimetatud ese võib sisaldada traati ning traat on vanglas keelatud. Isegi kui riidepuu on plastist, on tegemist ohtliku esemega, sest seda on võimalik kasutada ründevahendina, seades ohtu isikute elu ja tervise.

  Kellad on keelatud, kuna tuvastamaks, kas kella sisse on peidetud keelatud aineid või esemeid, on vaja kella korpus avada. Korpuse avamine võib aga kahjustada kella mehhanismi selliselt, et kell lakkab töötamast. Kuna käekellad on väikesemõõdulised ning tõenäosus, et nendesse on peidetud keelatud esemeid, on väike, samuti seepärast, et isikud saaksid kella vaadata, jäävad lubatuks käekellad.

  Päikeseprillide kandmine raskendab oluliselt kinnipeetava operatiivset tuvastamist ning võimaldab kandjal varjata füüsilise arveteklaarimise tulemusena tekkinud vigastusi. Vigastustele õigel ajal reageerimata jätmine ja arstiabi hilinenud andmine seab ohtu kinnipeetava elu ja tervise.

  Silmaklapid seavad ohtu vangla julgeoleku, sest nende kasutamine raskendab isikute tuvastamist.

  Kõrvatroppide ja -klappide kasutamine seab ohtu vangla julgeoleku. Nimelt ei taju nende kasutaja enda ümber toimuvat selgelt, mis seab ohtu neid esemeid kasutavate isikute elu ja tervise, aga ka vangla üldise julgeoleku.