Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse 2018. aasta ülevaade

Jaga

 

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

2018. aastal vähenes vanglates ja arestimajades viibivate vangide arv 136 võrra (2017. aastal vähenes see 134 võrra). Aasta algul oli vange kokku 2707, aasta lõpul 2571, seejuures vähenes süüdimõistetute arv aastaga 95 võrra ja vahistatute arv 41 võrra.

Väheneb ka kuritegudes süüdi mõistetud kriminaalhooldusaluste arv. Aasta algul oli hooldusaluseid 4392 ja aasta lõpul 4215.

Aastavahetuse seisuga oli 142 hooldusalusele määratud elektrooniline järelevalve (eelmisel aastavahetusel 129). 2018. aastal võeti elektroonilise järelevalve alla 389 hooldusalust (2017. aastal 321).

Vangide ja kriminaalhooldusaluste hõive

Sotsiaalprogrammi lõpetas edukalt 874 süüdimõistetut (2017. aastal 832), 974 kriminaalhooldusalust (2017. aastal 1085) ja 51 vahistatut (2017. aastal 49). Kõige enam osalejaid oli nagu varemgi sotsiaalprogrammides „Eluviisitreening“ (lõpetajaid 807, aasta varem 818), „Õige hetk“ (269, aasta varem 287) ja „Liiklusohutusprogramm“ (202, aasta varem 246).

Seoses riigikeele kursuste mahu suurenemisega alustas 2018. aastal riigikeele õppimist neljandiku võrra vähem kinnipeetavaid kui eelnenud aastal ning tasemekursuse edukalt läbinud vangide koguarv vähenes aastaga 276-lt 213-le, samas kursuse positiivselt lõpetanute suhtarv õppima asunud vangidest kasvas üle 2%. Põhikoolis õppivate vangide arv on kahanenud 32 võrra: põhikoolis õppis 2018/19. õppeaasta algul 99 vangi (aasta varem 131); samas on 13 võrra suurenenud gümnaasiumis õppima asunud vangide arv: 2018/19. õppeaasta algul 75 vangi (aasta varem 62). Üks kinnipeetav osales kõrgharidusõppes (2017. aastal kaks vangi). Kasvanud on kutseharidust omandavate kinnipeetavate arv: õpinguid alustas 176 vangi (eelmisel aastal 158). Vangla abitöödel (koristamine, köögitöö, toidujagamine, prügi järelsortimine) osales aasta jooksul 1684 vangi (2017. aastal 1732). Riigi Kinnisvara AS-is töötas 2018. aastal 35 hooldustööd tegevat kinnipeetavat. AS-i Eesti Vanglatööstus käitistes töötas 241 vangi (2017. aastal 219) ja teistes ettevõtetes 310 avavangla vangi (aasta varem 367).

Kuriteod ja kriminaalmenetlused vanglas

Vanglateenistus alustas 2018. aastal 327 kriminaalmenetlust, mida on tunamullusest 42 võrra rohkem. Kõige rohkem menetlusi alustati füüsiliste konfliktide asjus karistusseadustiku kehalise väärkohtlemise sätte (§ 121) põhjal.

Kolm kriminaalmenetlust, mida menetleb vangla sisekontroll, alustati ametnike vastu: ühel juhul kontrollitakse, kas ametnik esitas põhjendamatuid kuluhüvitisi, teisel juhul kontrollitakse, kas ametnik rikkus hankemenetluse nõudeid tellimuse esitamisel, ning kolmandal juhul kontrollitakse võimalikku ametiseisundi ärakasutamist.

2018. aastal algatati üks kriminaalmenetlus raske tervisekahjustuse tekitamise asjus, kui üks vang ründas teist vangi, põhjustades kannatanule eluohtliku tervisekahjustuse.

2018. aastal ei toimunud kinnise vangla territooriumilt ega vangi saatmisel väljaspool vanglat ühtki põgenemist.

Surmajuhtumid

Aasta jooksul suri vangistuse ajal vanglas või haiglas 8 vangi (aasta varem 5). Neist 4 vangi suri raske haiguse või terviserikke tagajärjel.

Enesetappe oli mullu 4 – aasta varem oli neid 1.

Jälitustegevus

2018. aastal said vanglad ja vanglate osakond jälitustoimingute tegemiseks 9 luba (2017. aastal samuti 9). Load anti üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite või muul viisil edastatava teabe salajaseks pealtkuulamiseks või -vaatamiseks, postisaadetise varjatud läbivaatuseks ja isiku, asja või paikkonna varjatud jälgimiseks.

Peale selle koguti prokuratuuri väljastatud 17 loa alusel (2017. aastal 34) andmeid elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja ja vastuvõtja isikuandmete ning asukoha kohta.

Töötajad

31.12.2018 seisuga töötas vanglateenistuses (vanglates ja justiitsministeeriumi vanglate osakonnas) aktiivses töösuhtes täistööajale taandatuna 1214 inimest, neist 726 vanglaametniku ametikohal. Aasta varem oli sama arv 1211, neist 694 vanglaametniku ametikohal.

31.12.2018 täitis vanglateenistuses kriminaalhooldaja ülesandeid väljaspool vangla territooriumi asuvates kriminaalhooldusesindustes täistööajale taandatuna 129,8 ametnikku (aasta varem 145). Kokku töötab Eestis 30 kriminaalhoolduse esindust, mis kuuluvad Tallinna, Tartu ja Viru vangla koosseisu: Tallinn (kahes kohas), Loksa, Keila, Pärnu, Kilingi-Nõmme, Lihula, Kuressaare, Haapsalu, Kärdla, Paide, Rapla, Märjamaa, Tartu, Elva, Võru, Valga, Tõrva, Otepää, Põlva, Räpina, Jõgeva, Põltsamaa, Viljandi, Karksi-Nuia, Rakvere, Kiviõli, Jõhvi, Sillamäe ja Narva.