Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid õigusrikkujatele

Jaga

Viha juhtimine

Programm on mõeldud neile, kes ei suuda oma ärritust ja tundeid valitseda. Õpetatakse viha vaos hoidma, et see ei pääseks inimest valitsema.

Sotsiaalsete oskuste treening

Õpitakse end igapäevaelus väljendama, oma mõtteid analüüsima ja käitumist kontrollima. Täiendatakse ja arendatakse oskusi, mida on vaja teiste inimestega suhtlemisel: praktiliste harjutuste, rollimängude, arutelude jm harjutuste abil õpitakse erinevates olukordades teisi ja ennast kahjustamata toime tulema.

Agressiivsuse asendamise treening

Õpitakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi. Eesmärk on muuta osalejat nii, et teiste inimestega arvestamine oleks tema mõtlemises ja käitumises tähtis tegur.

Programm on mõeldud keskmise või sellest kõrgema retsidiivsusriskiga vägivaldsetele õigusrikkujatele, kes tahavad ennast muuta. Osalejad ei pruugi tingimata olla vägivaldsuse eest süüdi mõistetud, kuid vägivallajuhtumeid peab olema rohkem kui üks.

Eluviisitreening õigusrikkujatele

Sõltuvusainete kuritarvitajatele/sõltlastele ja hasartmängusõltlastele, kelle puhul sõltuvus põhjustab õigusvastast käitumist.

Üldeesmärgiks on muuta sõltuvust tekitavate ainete tarvitamist. Maksimumeesmärk on lõpetada ainete tarvitamine ja/või hasartmängude mängimine ning vähim eesmärk on kontroll tarvitamise/mängimise üle.

EQUIP

Eesmärk on õpetada noortele vastutusrikast mõtlemist ja käitumist kaaslaste abistamise kaudu. Osaleda saavad keskmise või kõrgema retsidiivsusriskiga 14–21-aastased vägivaldsed noored, kes tahavad oma käitumist muuta.

Liiklusohutusprogramm

Programm on mõeldud isikutele, kes on süüdi mõistetud liiklussüütegude eest, kuriteo põhjused on seotud mõtlemise, käitumise ja hoiakutega, mitte alkoholisõltuvusega.

"Õige hetk"

Individuaalprogramm inimestele, kel on probleeme toimetulekuga; eesmärk on aidata süüdimõistetuil omandada, arendada ja rakendada mitmesuguseid sotsiaalsete probleemide lahendamisega seotud oskusi, et nad suudaksid probleemsetes olukordades toime tulla.

Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramm

Eesmärk on aidata seksuaalkuriteo sooritanul mõista oma kuritegu ja analüüsida selleni viinud asjaolusid. Programm on mõeldud vaimselt tervetele vangidele, kellele on kohtuotsusega või individuaalse täitmiskava tingimuseks määratud tagasilanguse ennetamise programmis osalemine. Liituda võib ka vabatahtlikult.

Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine

See on mõeldud lähisuhtevägivalla eest süüdi mõistetud isikutele. Programmi eesmärk on panna süüdlast mõtlema tekitatud kahjudele ning õpetada seadma oma tegevustele eesmärke, et kasvatada enda ja oma lähedaste turvalisust.

"Võida"

Sihtrühm on naissoost süüdimõistetud, kel puudub motivatsioon loobuda kuritegelikust käitumisest, kelle vanemaoskused ja suhted lähedastega on probleemsed ning kes ei tööta või on tegevuseta. Eesmärk on neid motiveerida, et nad suudaksid ellu viia muudatusi, mis parandavad nende elukvaliteeti.

„Jõud muutuda“

Motivatsiooni- ja käsitlusprogramm, mille eesmärk on tekitada arusaamine sõltuvusainete väärkasutusega seotud käitumisest ja aidata kaasa isiku muutumisele. Programm keskendub sõltuvusainete kasutamisest hoidumise võimalustele, tegeleb viha ja muutusi toetava tänulikkusega ning aitab osalejal kujundada uut minapilti.