Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid õigusrikkujatele

Jaga

Viha juhtimine 
Süüdimõistetutele, kellel on raskusi viha vaos hoidmisega ja enda tunnete valitsemisega. Programmi eesmärk on täiendada süüdimõistetute arusaamist sellest, mis nendega vihastades toimub; selgitada neile, miks on vaja oma käitumist kontrollida; parandada oskust oma viha talitseda ja anda võimalus harjutada viha talitsemist rollitreeningute abil.

Agressiivsuse asendamise treening
Programm on keskmise või sellest kõrgema retsidiivsusriskiga süüdimõistetutele, kes on kasutanud vägivalda (samas ei pea olema vägivallakuriteo eest süüdi mõistetud). 
Programmis õpetatakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi ja arvestama teiste inimestega soovide, mõtete ja tunnetega.

Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine
Programm lähisuhtevägivalla eest süüdi mõistetud isikutele. Programmi eesmärk on vähendada pere- ja lähisuhtes vägivalla kasutamist, muutes süüdimõistetu hoiakuid, panna märkama probleemi enda käitumises, mõtlema tekitatud kahjudele ja selle mõju pereliikmetele ning seeläbi suurendada enese ja lähedaste elukvaliteeti ning turvalisust.

Sotsiaalsete oskuste arendamise treening
Programmi eesmärk on alandada sotsiaalsete oskuste, impulsiivsuse, probleemide äratundmisvõime ja lahendusoskuste, toimetuleku ja eesmärkide saavutamisega seotud uue kuriteo sooritamise riske, arendada oskust mõista teiste inimeste seisukohti ja oma tegevuse tagajärgi ning seeläbi õpetada suhtlemist teiste inimestega nii, et see ei kahjustaks teda ennast ega teisi.

Eluviisitreening
Sõltuvusainete kuritarvitajatele/sõltlastele ja hasartmängusõltlastele, kelle puhul sõltuvus põhjustab õigusvastast käitumist.
Eesmärk on tuua muutus sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisse ja/või hasartmängude mängimisse. Vähim eesmärk on saavutada kontroll tarbimise/mängimise üle, kõrgeim eesmärk on lõpetada sõltuvusainete tarvitamine ja/või hasartmängude mängimine.

Jõud muutuda
Terapeutilistel alustel põhinev ja traumaga arvestav kognitiiv-käitumuslik programm, mille eesmärgiks on anda aimu uimastisõltuvusega seonduvast käitumisest ja soodustada selle muutusi. 
Eesmärk on tekitada arusaamine sõltuvusainete väärkasutusega seotud käitumisest, soodustada muutusi käitumises ja mõtlemises, toetudes inimese tugevustele ja väärtustele, keskendub sõltuvusainete kasutamisest hoidumise võimalustele, tegeleb viha ja muutusi toetava tänulikkusega ning aitab osalejal kujundada uut minapilti. 

Igapäevane valik
Kristlikel põhimõtetel põhinev porogramm sõltuvusprobleemidega süüdimõistetutele, kes on sooritanud kuriteo sõltuvuse tõttu. Programmis analüüsitakse elus tehtud valikuid, et elu jälle kontrolli alla saada ja muuta tulevikku. Õpitakse, kuidas võita kibestumist, kadedust, manipuleerimisvajadust ja alaväärsustunnet.

Liiklusohutusprogramm
Programm on õigusrikkujatele, kes on süüdi mõistetud mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Kuriteo põhjused ei ole sealjuures seotud sõltuvusega vaid mõtlemise, käitumise ja hoiakutega.

Õige hetk
Individuaalprogramm süüdimõistetutele, mille eesmärk on aidata õigusrikkujal omandada, arendada ja rakendada mitmesuguseid sotsiaalsete probleemide lahendamisega seotud oskusi, et nad suudaksid probleemsetes olukordades toime tulla.

EQUIP
Programm on mõeldud 14–21-aastastele keskmise või kõrgema retsidiivsusriskiga vägivaldsetele alaealistele ja noortele. Programmis õpetatakse neile vastutusrikast mõtlemist ja käitumist kaaslaste abistamise kaudu ning arendatakse kõlbelise mõtlemise oskusi ja võimet mõista teiste seisukohti.

Võida
Programm naissoost süüdimõistetutele, kel puudub motivatsioon loobuda kuritegelikust käitumisest, kelle vanemaoskused ja suhted lähedastega on probleemsed ning kes ei tööta või on tegevuseta. Eesmärk on naisi motiveerida viima ellu muutusi, mis parandavad nende elukvaliteeti.

Uus suund 
Individuaalprogramm seksuaalkurjategijatele, mille eesmärk on süvendada süüdimõistetu arusaamist kuriteoni viinud põhjustest, parandada tema valmisolekut elada tulevikus ilma seksuaalkuritegusid toime panemata, arendada võimet ära tunda oma tegevuse eesmärke ja motiive ning eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid vahendeid.

Tugevustel põhinev seksuaalkurjategijate ravi 
Mõõduka ja kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele mõeldud grupiprogramm, milles tegeletakse süüdimõistetu motiveerimise ja kaasamisega, teadaolevate kriminogeensete tunnusjoontega (s.t teemadega, mis ennustavad ette võimalikku kriminaalset käitumist tulevikus ja mida on potentsiaalselt võimalik muuta) ning omandatud teadmiste integreerimisega tulevikuplaanidesse. Eesmärk on suurendada süüdimõistetu lootust oma tulevikule, suurendada enesetõhususe tunnet, parandada tema valmisolekut muutuda ja edasi liikuda.