Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline kokkusaamine

Jaga

Lühiajalisele kokkusaamisele vähemalt üks kord kuus on õigus nii süüdimõistetul kui ka vahistatul. Kokkusaamine toimub kokkusaamiste ruumis vanglaametnike visuaalse järelevalve all. Kokkusaamise ruumis on külastaja ning vang eraldatud klaasiga ning vestlus toimub telefoni vahendusel.

Lühiajaliseks kokkusaamiseks võib esitada taotluse nii vang kui ka kokkusaaja. Taotluse soovitame esitada kirjalikult, kuid kokkusaamine märgitakse graafikusse ka siis, kui taotlus on esitatud telefoni teel.

Taotlusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, aadress, isikuttõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe vangiga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps. Kokkusaamisel vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus. Taotlus tuleb allkirjastada ning märkida sellele esitamise kuupäev.

Taotluse rahuldamise otsutab Viru Vangla vastava üksuse juht. Rahuldatud taotluste alusel koostatakse kokkusaamiste graafik ning kokkusaamise aeg tehakse osapooltele teatavaks. Kui taotlust ei rahuldata, teavitatakse sellest taotlejat ja vangi taotluse esitamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

Kokku võib saada korraga kuni kahe inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv kooskõlastada vanglaga.

Kaasa tuleb võtta isikuttõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust. Samuti tutvustatakse kokkusaamise korda.

Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse vang ja kokkusaaja läbi. Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata. Asjad, mille omamine vanglas on keelatud, võtab vangla ajutisele hoiule. Vang ja kokkusaaja ei või teineteisele asju üle anda.

Lühiajalist kokkusaamist ei võimaldata kartserisse paigutatud vangile.

Kokkusaamisele ei lubata isikut, kes on ilmsete alkoholi- või narkojoobe nähtudega.

Lühiajalisi kokkusaamisi reguleerivad vangistusseaduse paragrahvid 24 ja 94 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 31–39. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilises Riigi Teatajas.

Lühiajaline kokkusaamine Viru vanglas kestab kuni kaks tundi.

Kokkusaamistele saab registreeruda teisipäevast neljapäevani 8.30–10.00 ja 14.30–16.00 telefonil 663 7946. Pärast 20. kuupäeva hakatakse samal ajal registreerima järgmiseks kuuks.
Samuti on võimalik kokkusaamistele registreeruda e-kirja teel: kokkusaamine.viruv@just.ee.

Lühiajaliste kokkusaamiste ajad Viru Vanglas alates 01.10.2019:
•    Vahistatutel kolmapäeviti kell 14.00-16.00 ning laupäeviti kell 14.30-16.30
•    Süüdimõistetutel teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.00-16.00 ning laupäeviti kell 13.00-15.00

Lühiajalisele kokkusaamisele peab tulema 40 minutit enne kokkusaamise algust, kaasas isikut tõendav dokument (vastasel korral kokkusaamisele ei lubata).

Lühiajaliseks kokkusaamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus (blanketid kohapeal, samuti võimalik eelnevalt täidetud blankett kaasa võtta siin) ja isikut tõendav dokument, milleks võib olla: Eesti kodaniku pass, välisriigi kodaniku pass (kontrollitakse riigis viibimise seaduslikkust), diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, Eesti Vabariigi juhiluba, isikutunnistus, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus.