Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga

Jaga

Kinnipeetaval on õigus piiramatult ja segamatult kohtuda ainult oma kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning notariga tõestamistoimingu tegemiseks (vangistusseaduse § 26 lg 1).

Advokaadid on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid, kes kuuluvad advokatuuri (edaspidi advokaadid) ja kelle kuulumist advokatuuri tõendavad advokatuuri liikmetunnistus või advokaaditunnistus (advokatuuriseaduse § 22 lg 4).

Advokaat (kaitsja või esindajana) võib vanglasse siseneda töötõendi alusel.

Kaitsja, kes ei ole advokaat ja kelle pädevus kriminaal- või väärteomenetluses tuleneb kokkuleppest kaitsealusega, peab vanglasse sisenemiseks taotlema eelnevalt vangla direktori või tema määratud ametniku luba. Mitteadvokaadist kaitsja peab vanglasse sisenemisel esitama vanglateenistusele:

  • isikuttõendava dokumendi,
  • esindusvolitust tõendava volikirja või lepingu ja
  • menetleja loa osaleda kriminaal- või väärteomenetluses kaitsjana.

Ilma uurija, prokuratuuri, kohtu või kohtuvälise menetleja kirjaliku loata mitteadvokaadist kaitsjat vangla territooriumile ei lubata.

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindaja saab kinnipeetavast esindatavaga kohtuda ainult lühiajalise kokkusaamise raames. Selleks tuleb:

  • vanglaga eelnevalt kokku leppida lühiajalise kokkusaamise aeg (justiitsministri 30.11.2000 määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 32, 33 ja 39). Lühiajalist kokkusaamist on võimalik kokku leppida helistades telefoninumbril 750 0839 või kirjutades e-posti vahendusel aadressile kokkusaamine.tartuv@just.ee;
  • kokkusaamisel järgida kõiki lühiajalise kokkusaamise reegleid ja vanglateenistuse korraldusi (justiitsministri 30.11.2000 määruse 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 31 ja 36-38).