Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga

Jaga

Kinnipeetaval on õigus piiramatult ja segamatult kohtuda ainult oma kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning notariga tõestamistoimingu tegemiseks (vangistusseaduse § 26 lg 1).

Advokaadid on vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid, kes kuuluvad advokatuuri (edaspidi advokaadid) ja kelle kuulumist advokatuuri tõendavad advokatuuri liikmetunnistus või advokaaditunnistus (advokatuuriseaduse § 22 lg 4).

Advokaat (kaitsja või esindajana) võib vanglasse siseneda töötõendi alusel.

Kaitsja, kes ei ole advokaat ja kelle pädevus kriminaal- või väärteomenetluses tuleneb kokkuleppest kaitsealusega, peab vanglasse sisenemisel esitama vanglateenistusele:

  • isikut tõendava dokumendi,
  • esindusõigust tõendava volikirja või lepingu ja
  • menetleja loa osaleda kriminaal- või väärteomenetluses kaitsjana.

Ilma uurija, prokuratuuri, kohtu või kohtuvälise menetleja kirjaliku loata ei lubata mitteadvokaadist kaitsjat vangla territooriumile.

Tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse raames kokkusaamist sooviv esindaja, kes ei ole advokaat, peab esitama (võib varem edastada e-posti vahendusel viruv.info@just.ee) vanglale kohtuniku kinnituse, mis lubab süüdimõistetut tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluses esindada.

Ilma kohtuniku kinnituseta ei lubata mitteadvokaadist kaitsjat vangla territooriumile.

Tsiviil- või haldusasjas kinnipeetavat esindav mitteadvokaadist esindaja saab kinnipeetavast esindatavaga kohtuda ainult lühiajalise kokkusaamise raames.

Selleks tuleb:

  • vanglaga kokku leppida lühiajalise kokkusaamise aeg (justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 32, 33 ja 39). Lühiajalist kokkusaamist on võimalik kokku leppida telefoninumbril 663 7946 või e-posti vahendusel aadressile kokkusaamine.viruv@just.ee;
  • kokkusaamisel järgida kõiki lühiajalise kokkusaamise reegleid ja vanglateenistuse korraldusi (justiitsministri 30.11.2000. a määruse 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ §-d 31 ja 36–38).