Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Taasühiskonnastamine

Jaga

Igasuguse vangidega tehtava töö eesmärk on taasühiskonnastamine. Sellega tegeleb väiksemal või suuremal määral kogu vangla. Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on aidata vangil säilitada ja luua olulisi ning positiivseid sotsiaalseid kontakte väljaspool vanglat, suurendada toimetulekuvõimet ning mõjutada teda käituma õiguskuulekalt. Kuna tavaliselt põhjustavad õigusvastast käitumist inimese isiklikud ja sotsiaalsed probleemid, siis hõlmab sotsiaalne rehabilitatsioon nii vangi isiklikke, majanduslikke kui ka õiguslikke küsimusi.

Vangla taasühiskonnastamistööd võib iseloomustada vastuvõtu-, põhi- ja vabastamisjärgu kaudu. Vastuvõtujärgus asetatakse rõhk perekonna turvalisusele, võimalusele säilitada töökoht ning vajadusele kindlustada vara. Tehakse kindlaks ka vangi alkoholi- ja uimastiprobleemid, kutseoskused ja töökogemus ning soov omandada vanglas haridust. Selle info põhjal koostatakse vangile individuaalne täitmiskava. Vanglas on ka psühholoogid, kes selgitavad vestluste, testide ja küsimustike abil välja vangi psüühilise ja emotsionaalse seisundi ning teevad ettepanekuid karistusaja plaanimiseks. Samuti aitavad psühholoogid muutustega kohaneda.

Põhijärgus osutatakse vangile õigusabi sotsiaalküsimustes, toetatakse tema suhete säilimist või taastamist pereliikmetega, aidatakse luua või säilitada kontakte tööandjaga, toetatakse õpinguraskuste ületamisel. Spetsialistid aitavad vangi tema taasühiskonnastumisel nii individuaalse nõustamise kui ka rühmatöö (sh sotsiaalse rehabilitatsiooni programmide) kaudu. Sotsiaalprogrammide eesmärk on õpetada vangidele sotsiaalseid oskusi, mis aitaksid neil ühiskonnas õiguskuulekalt toime tulla. 

Vabastamisjärgus aidatakse vangil lahendada probleeme, mis on tekkinud väliskontaktide ahenemisest. Sageli on vang kaotanud sotsiaalsed sidemed, elukoha, töö ja sissetuleku. Vabastamist ette valmistades aitab vangla dokumente muretseda, leida töö- ja elukoht ning taotleda üldise hoolekande kaudu toetust. Kui vangil on võimalus vabaneda enne tähtaega, annab vangla hinnangu vangi psüühilisele seisundile ja valmisolekule ühiskonda seaduskuulekalt tagasi pöörduda.