Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Haridus vanglas

Jaga

Üldharidus

Üldharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu täiskasvanute gümnaasium ja Tartu Kroonuaia kool, Tallinna vanglas Tallinna täiskasvanute gümnaasium ja Viru vanglas Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasium.

Põhiharidust on võimalik omandada nii eesti kui ka vene keeles. Vangid, kes on enne vangistust omandanud põhiharidust lihtsustatud õppekava alusel, võivad jätkata selle omandamist samadel alustel.

Üldharidust omandas 2019. aastal vanglates kokku 127 vangi.

Kutseharidus

Kutseharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu kutsehariduskeskus, Tallinna vanglas Tallinna ehituskool ja Tallinna teeninduskool ning Viru vanglas Ida-Virumaa kutsehariduskeskus. Kutseharidust pakutakse maastikuehituse, haljasalade hooldaja, õmbleja, puidupingioperaatori, keevitaja, plaatija, abikoka ja puhastusteenindaja erialal. Seoses kutseharidusreformiga töötavad vanglas tegutsevad kutsehariduskeskused välja uusi õppekavasid, mis võimaldavad kutseharidust omandada senisest lühema ajaga.

Kutseharidust omandas 2019. aastal 223 vangi.

Riigikeel

Lisaks üld- ja kutseharidusõppele võimaldatakse vangidele ka eesti keele õpet. Riigikeele oskus vähendab vabaduses sotsiaalset tõrjutust ning soodustab seaduskuulekat elu ja võimalusi konkureerida tööturul. Eesti keelt on võimalik õppida kuni C1 (kõrge) tasemeni. Riigikeele kursuste läbimisel hinnatakse kinnipeetavate keeleoskust Innove riikliku eesti keele tasemeeksamiga. 2019. aastal lõpetas riigikeelekursuse edukalt 132 vangi.

Sotsiaalprogrammid

2019. aastal lõpetas sotsiaalprogrammi edukalt 761 kinnipeetavat, 1106 kriminaalhooldusalust ja 29 vahistatut.