Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2015. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist


Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse endist juhatajat Marek Tükki tunnustati vanglateenistuse julgeoleku ja sisekontrolli valdkonna pikaajalise ja tulemusliku arendamise eest. Väga võimeka meeskonnatöötajana on ta täitnud vanglateenistuses mitut ametikohta ja on tänu sellele saanud jagada mitmekülgset kogemust. Marek Tüki roll vanglateenistuse arendamises on olnud hindamatu.

Tallinna vangla relvastatud üksuse nõunikku Jaana Adusoni tunnustati hindamatu panuse eest laiapõhjalise riigikaitse, vanglateenistuse erakorraliste sündmuste ja hädaolukordade lahendamise arengusse. Eesti riik on viimasel aastakümnel pööranud suurt tähelepanu militaar- ja tsiviilkriiside ärahoidmisele ja lahendamisele. Selles on arvestatav roll ka vanglateenistuse ametnikel. Et nende kaalukate ülesannete ja kaasneva vastutusega toime tulla, tuleb teha sihikindlat ja järjepidevat tööd mitmesuguste tegevusstrateegiate ja tegevusplaanide loomisel ning parandada relvastatud üksuse liikmete ja teiste vanglaametnike ettevalmistust.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli juhatajat-lektorit Triinu Kaldoja tunnustati panuse eest vanglaametnike koolitussüsteemi edendamisse. Vanglateenistusel on tähtis roll riigi siseturvalisuse tagamisel ja seetõttu on vaja koolitada usaldusväärseid ja pädevaid vanglaametnikke. Et vanglaametnikud tuleksid igapäevatöö ja riigikaitseliste ülesannetega toime, peavad neil olema väga head erialateadmised ja ­oskused. Triinu Kaldoja on hinnatud õigusainete lektor, kelle kogemustele toetuvad teisedki justiitskolledži õppejõud, endised kadetid ja vanglaametnikud. Tänu temale on ametnike hariduse ja ettevalmistuse tase muutunud märkimisväärselt paremaks ning vanglad on juurde saanud suure hulga arukaid, teistest ja endast lugu pidavaid ametnikke.

Viru vangla teabe- ja uurimisosakonna juhatajat Mark Tšerkassovit tunnustati tulemusliku jälitustegevuse ja põgenenud vangide tabamisele kaasaaitamise eest. 2015. aasta oktoobris põgenes kinnisest vanglast kaks vangi. Ühe põgeniku tabasid vanglateenistuse ametnikud 2016. aasta esimestel minutitel. 2016. aasta algul põgenes väljaspool vanglat toimunud saatmisel veel kolmaski vang. Tema toodi vanglamüüride vahele tagasi 12 tunniga. Mõlema juhtumi lahendamisel on teinud palju tööd nii politsei- ja piirivalveameti kui ka kõikide vanglate ametnikud, kuid eriti on silma paistnud ning olnud teistele ametnikele oma suhtumise ja tööga eeskujuks Mark Tšerkassov. Mark Tšerkassov on pühendunud ja väga professionaalne jälituse korraldaja, kes märkab detaile ja kontrollib olukorda. Ta on meeskonna liider, järjekindel, nõudlik, kuid alati toetav. Mark Tšerkassov on näidanud, et teised vanglad pole oma probleemidega üksi, vaid saavad olla kindlad tema ja Viru vangla abile.

Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Haapsalu talituse vanemkriminaalhooldusametnikku Ülle-Krista Annukit tunnustati  tema panuse eest kriminaalhoolduse arengusse ning tulemusliku töö eest kriminaalhooldusalustega. Karistuse eesmärk on aidata süüdimõistetud õiguskuulekale teele. Vangistuse alternatiive rakendav kriminaalhooldus on tänapäevase karistuspoliitika olemuslik osa, mis muudab ühiskonna turvalisemaks. Kriminaalhooldajad korraldavad taasühiskonnastavaid tegevusi, sealhulgas sotsiaalprogramme ja nõustamist, et aidata ühiskonna normide vastu eksinutel ümbritsevaga paremini toime tulla. Ülle-Krista Annuk teeb kriminaalhooldusalustega väga head tööd. Selles aitavad teda suurepärane nõustamis- ja motiveerimisoskus ning nõudlikkus enese ja teiste vastu. Tema panus kriminaalhoolduse arengusse on märkimisväärne. Koolitajana on ta jaganud oma rikkalikke teadmisi riskihindamisest ja karistusaja kavandamisest ka teistele.

Tallinna vangla meditsiiniosakonna pulmonoloogi Mihkel Virkust tunnustati tema kaaluka rolli eest  tuberkuloosijuhtude vähenemisel kogu riigis. Parim viis nakkushaiguste levikut tõkestada on haigused varakult avastada ja neid õigel ajal ravima asuda. Vangidele osutatav arstiabi peab kättesaadavuselt ja kvaliteedilt olema võrreldav arstiabiga väljaspool kinnipidamisasutust. Doktor Mihkel Virkus on vanglateenistuse kopsuhaiguste ekspert. Enamasti teab ta analüüsi vastust juba enne, kui see laborist vanglasse jõuab. Peale oivaliste erialateadmistele paistab ta silma riigimeheliku suhtumisega vangla meditsiinivaldkonna töö kavandamisel ja korraldamisel. Doktor Virkus on väga abivalmis ja vahel isegi ennastohverdavalt tööle pühendunud.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktor Kaimar Karuauk pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktori asetäitja Janek Riives pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid


Parim valvur: Sirli Naha
Parim noor valvur: Evelin Valk
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans
Kõige innovaatilisem valvur:  Jüri Pilm
Kõige abivalmim valvur: Katri Järvsaar
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Kristo Mikola
Kõige sportlikum valvur: Priit Viin