Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2013. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla direktori asetäitjat Laura Kikast tunnustati koostöös Hollandi justiitsministeeriumiga ellu viidud narkoennetuse ühisprojekti eest, millega parandati narkosõltuvuse ravi võimalusi, sealhulgas loodi uimastivabad osakonnad. Laura Kikasel on olnud oluline roll karistusaja kavandamise põhimõtete ja sotsiaalsete rehabilitatsiooniprogrammide kasutuselevõtus ja arendamises ning juhtumikorraldusliku lähenemise juurutamises. Tänu tema tegevusele loodi Tallinna vanglas programmilistele sekkumistele spetsialiseerunud üksus, lõimiti kriminaalhooldus tihedamalt vanglaga ning oluliselt on paranenud kinnipeetavate tööhõive ja kutseõppe sisuline kvaliteet.

Tallinna vangla julgeolekuosakonna peaspetsialist Gert Grünbergi tunnustati oskusliku infokogumise eest, mis on aastate jooksul aidanud kavakindlalt tõkestada keelatud esemete ja ainete sattumist vangide valdusesse. Panustades aktiivselt vangla kriminaal- ja jälitusmenetlusse, on Gert Grünberg mitu korda aidanud paljastada korrumpeerunud ametnikke. Oma tegevusega on ta olulisel määral aidanud kaasa turvalise keskkonna loomisse nii ametnike kui kinnipeetavate jaoks

Tallinna vangla vanemkriminaalhooldusametnikku-metoodikut Annika Soodlat  tunnustati tugevdatud järelevalve vajaduse ankeedi välja töötamise, avavanglasse suunamise kriteeriumite uuendamise, uue kuriteo protsentuaalse tõenäosuse matemaatilise valemi ja metoodiku ametikoha profiili loomise ja rakendamise eest vanglateenistuses. Tänu Annika Soodla panusele on muutunud tublisti tõhusamaks karistusaja planeerimise ja elluviimisega, riskihindamise süsteemiga ning tingimisi enne tähtaega vabastamisega seotud tegevused ning kogu valdkond märkimisväärselt arenenud.

Tartu vangla personalijuhti Marju Kulot tunnustati selle eest, et ta töötas välja vangide aruandluse arvestustöö jaotuse ja statistilise arvestuse valdkonna baaspõhimõtted, mis võeti kasutusele ka teistes vanglates. Võimeka eestvedajana on tal olnud kaalukas roll vanglateenistusele tähtsate  muudatuste väljatöötamises ja rakendamises, sealhulgas vastuvõtuülesandeid täitvate ametnike liitmine arvestusosakonnaga ja arvestusosakonna reformi elluviimine.

Rait Kuuset tunnustati selle eest, et tema juhtimisel ja eestvedamisel ühendati kriminaalhooldus vanglasüsteemiga, koondati noortega tegelev kriminaalhooldus Viru Vangla noorteüksuse alla, juurutati vanglasüsteemis riskihindamise metoodika ning on laialdasemalt hakatud rakendama alternatiivkaristuste võimalusi. Tänu Rait Kuuse panusele on oluliselt tõusnud kriminaalhoolduse roll vanglasüsteemis ning kriminaalhoolduse areng Eestis on leidnud tunnustamist ka rahvusvahelisel tasemel.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tartu vangla direktor  Raini Jõks pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Jaanus Liba pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Harku ja Murru vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Anu Möldri pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor Krislin Pärt pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Risto Ilves

Parim noor valvur: Ervin Toots

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Priit Viin 

Kõige innovaatilisem valvur: Endel Rebane

Kõige abivalmim valvur: Elli Elva

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Sander Roberts

Kõige sportlikum valvur: Maanus Jõevee