Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline kokkusaamine

Jaga

Vang võib vähemalt üks kord kuus kuni kolmeks tunniks järelevalve all kokku saada oma perekonnaliikmete ja teiste isikutega, kelle maine suhtes ei ole vangla juhtkonnal kahtlusi (sh ajakirjanikud).

Kokkusaamine toimub vangi või kokkusaaja kirjaliku taotluse alusel või kokkusaaja suulise taotluse alusel, kui vang on kokkusaamisega nõus. Kokkusaamine toimub vangla loal.

Saabunud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste graafik ja taotluse esitajatele teatatakse nende kokkusaamise aeg. Kokkusaamine märgitakse graafikusse ka siis, kui taotlus on esitatud telefoni teel.

Kokkusaamise taotluses märgitakse:
1)  taotleja ees- ja perekonnanimi;
2)  selle isiku ees- ja perekonnanimi, kellega kokkusaamist taotletakse;
3)  kui kokkusaamisele võetakse kaasa laps, siis märge selle kohta;
4)  soovitav kokkusaamise aeg;
5)  taotleja allkiri ja kuupäev.

Lisaks märgib kokkusaaja taotluses järgmised andmed:
1)  oma sünniaeg ja -koht ning isikukood;
2)  aadress;
3)  isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi väljaandmise kuupäev;
4)  suhe kinnipeetavaga (perekonnaliige, sõber, tuttav, elukaaslane vm).

Loa andmisest võib keelduda, kui vangil on olnud samal kuul üks kokkusaamine või kokkusaamisruumis ei ole taotletud ajal vaba kohta. Otsus lühiajalise kokkusaamise võimalikkuse kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul.

 

Lühiajalise kokkusaamise ja tehnikaloa taotlus