Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse 2016. aasta ülevaade

Jaga

 

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

Kui eelmistel aastatel on vangide arv vähenenud, siis 2016. aastal suurenes vanglates ja arestimajades viibivate vangide arv 46 võrra: aasta algul oli vange kokku 2795, aasta lõpul 2841. Süüdimõistetute arv suurenes aastaga 205 võrra ja vahistatute arv vähenes 159 võrra. Kriminaalhooldusaluste arv jätkas vähenemist: kui aasta alguses oli kriminaalhooldusaluseid 4853, siis aasta lõpul 4240.

Aastavahetuse seisuga oli kriminaalhoolduses arvel 106 elektroonilisele järelevalve alla määratud hooldusalust (eelmisel aastavahetusel 129). 2016. aastal võeti kriminaalhoolduses arvele 276 elektroonilise järelevalve alla määratud hooldusalust.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste hõive

Sotsiaalprogrammi lõpetas edukalt 681 kinnipeetavat (2015. aastal 741), 925 kriminaalhooldusalust (2015. aastal 949) ja 42 vahistatut (2015. aastal 36). Kõige enam osalejaid oli nagu eelmistelgi aastatel sotsiaalprogrammides „Eluviisitreening“ (lõpetas 675 isikut, aasta varem 711 isikut), „Õige hetk“ (267 isikut, aasta varem 272 isikut) ja „Liiklusohutusprogramm“ (kokku 214 isikut, aasta varem 207).

Riigikeele õppe tasemekursuste edukalt läbinud vangide arv vähenes aastaga 446-lt 306-le. Ka üldhariduskoolis õppivate vangide arv on pisut kahanenud. Põhikoolis õppis 2016/17. õppeaasta alguses 117 vangi (aasta varem 124), gümnaasiumis 79 vangi (aasta varem 76). Kutsekoolis alustas õpinguid 113 vangi (aasta varem 223). Vangla abitöödel (koristamine, köögitöö, toidujagamine, prügi järelsortimine) osales aasta jooksul 1618 vangi (2015. aastal 1709). AS-i Eesti Vanglatööstus käitistes töötas 248 vangi (2015. aastal 288) ja teistes ettevõtetes 362 avavangla vangi (2015. aastal 446).

Vanglakuriteod ja kriminaalmenetlused

Vanglateenistus alustas 2016. aastal 219 kriminaalmenetlust, mida on tunamullusest 28 võrra vähem. Nagu 2015. aastal, ei pandud ka mullu vanglates toime mõrvu, tapmisi ega tapmiskatseid. 2016. aastal alustati vägistamiskahtluse tõttu kaks kriminaalasja, mis hiljem mõlemad lõpetati, sest kuriteokahtlus ei leidnud tõendamist.

2016. aastal ei toimunud kinnise vangla territooriumilt ühtki põgenemist. 4. jaanuaril põgenes Viru vangla saatemeeskonna järelevalve alt vang, kelle vanglaametnikud tabasid samal päeval.

Surmajuhtumid

Aasta jooksul suri vangistuse ajal vanglas või haiglas 6 vangi (aasta varem 4). Neist 5 vangi surid raske haiguse või terviserikke tagajärjel.

Enesetappe oli eelmisel aastal üks (2015. aastal enesetappe ei olnud).

Jälitustegevus

2016. aastal said vanglad ja vanglate osakond jälitustoimingute teostamiseks 26 luba (2015. aastal 16). Need anti üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite või muul viisil edastatava teabe salajaseks pealtkuulamiseks või vaatamiseks ja isiku, asja või paikkonna varjatud jälgimiseks.

Peale selle koguti prokuratuuri väljastatud 71 loa alusel (2015. aastal samuti 71) andmeid elektroonilise side võrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja ja vastuvõtja isikuandmete ning asukoha kohta.

Töötajad

31. detsembril 2016 töötas vanglateenistuses (vanglates ja justiitsministeeriumi vanglate osakonnas) 1228,92 inimest, neist 691,57 vanglaametniku ametikohal. Aasta varem oli vanglateenistuses tööl 1379,6 inimest, neist 790,8 vanglaametniku ametikohal. Töötajate arvu vähenemine on seotud Harku ja Murru vangla liitmisega Tallinna vanglaga 1. juunil 2016.

Erialahariduse ehk korrektsioonialase kõrghariduse või vanglaametniku kutsehariduse ja nendega võrdsustatud haridusega vanglaametnikega täidetud ametikohtade osakaal kasvas aasta jooksul 75 protsendilt 77 protsendile.

31. detsembril 2016 töötas Tallinna, Tartu ja Viru vangla koosseisu kuuluvates, kuid väljaspool vangla territooriumi asuvates kriminaalhooldusesindustes 163,2 ametnikku (aasta varem 166,9 ametnikku). Aasta jooksul on suletud kolm väikest kriminaalhoolduse esindust: Aravete ja Türi (vastuvõtt toimub Paide esinduses) ning Antsla (vastuvõtt toimub Võrus). Kokku on Eestis 32 kriminaalhoolduse esindust, mis kuuluvad Tallinna, Tartu ja Viru vangla koosseisu: Tallinn (kahes kohas), Maardu, Loksa, Keila, Pärnu, Kilingi-Nõmme, Lihula, Kuressaare, Haapsalu, Kärdla, Paide, Rapla, Märjamaa, Tartu, Elva, Alatskivi, Võru, Valga, Tõrva, Otepää, Põlva, Räpina, Jõgeva, Põltsamaa, Viljandi, Karksi-Nuia, Rakvere, Kiviõli, Jõhvi, Sillamäe ja Narva.